retour
 
Theobald Reichsfreiherr v. Seyffertitz  (1856 - 1926) 

Helene geb. Czetsch v. Lindenwald mit Theobald
1888

Wappen Czetsch v. Lindenwald